Adatkezelési tájékoztató

2021. ápr. 19. 9:11:00

1.A Tájékoztató célja és hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a Szombathely Városi Vásárcsarnok (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adat kezelésére.

2.Irányadó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Elkertv.”)

3.Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

Név: Szombathely Városi Vásárcsarnok
Székhely: 9700 Szombathely, Hunyadi út 5-7.
Adószám: 15421216-2-18
Telefon- és faxszám: +36 (94) 312-444
E-mail cím:
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dap Sec Kft.
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe:
Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 20 5574 860

4.A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

Az Adatkezelő adatkezeléseit elsődlegesen az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

Gombaszakértői szolgálat

 • Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség teljesítése
 • A kezelt adatok köre: a gombaminősítés helye és időpontja (év, hónap, nap), a gomba-szakellenőr neve és nyilvántartási száma, a gombagyűjtő természetes személy neve és lakcíme, a gomba magyar elnevezése és mennyisége, a gomba minősítése (ehető, nem ehető, feltételesen ehető vagy mérgező), a gomba-szakellenőr aláírása
 • Az adatkezelés célja: a lakosság élelmiszer-biztonságának megőrzése
 • Az adatok törlésének határideje: 2 év
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: gomba árusításának lehetetlenülése

Asztalok bérbeadása vásárok alkalmával

 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, valamint törvényi kötelezettség teljesítése
 • A kezelt adatok köre: név, (lak)cím
 • Az adatkezelés célja: a kibérelt asztalok számának igazolása az Adatkezelő felé, illetve nyugtaadás
 • Az adatok törlésének határideje: 8 év
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: asztal bérlésének lehetetlenülése

Zsibvásár az intézmény területén

 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
 • A kezelt adatok köre: név, születési idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, új áru esetén egyéni vállalkozói engedély száma vagy gazdasági társaság cégadatok, adószám
 • Az adatkezelés célja: Adatkezelőnek legyen tudomása arról, hogy melyik asztalt/felfestett területet az adott napon ki bérli, egy esetleges incidens (pl. termék hátrahagyása, rendzavarás) helyben történő vagy utólagos kezelése érdekében
 • Az adatok törlésének határideje: az adott vásári napot követően két hét
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: asztal, felfestett terület bérlésének lehetetlenülése

Tiltólista

 • Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek
 • A kezelt adatok köre: név, elérhetőség
 • Az adatkezelés célja: Adatkezelő házirendjében foglalt magatartás esetén kitiltással való szankcionálás érvényesítése
 • Az adatok törlésének határideje: a kitiltás időtartamának lejárta
 • Műanyagmentes július

  • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
  • A kezelt adatok köre: képmás, név, elérhetőség
  • Az adatkezelés célja: a játék nyertesének értesítése, képmásának közzététele Adatkezelő Facebook -oldalán
  • Az adatok törlésének határideje: két hét, a győztes esetében a sorsolás eredményének közzététele után egy év
  • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a sorsoláson való részvétel lehetetlenülése

  Számlázás

  • Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség teljesítése
  • A kezelt adatok köre: név; lakcím
  • Az adatkezelés célja: törvényi kötelezettség teljesítése
  • Adatfeldolgozó: a kiállított számlákat a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete (9700 Szombathely, Wesselényi Miklós utca 4.) dolgozza fel és tárolja
  • Adattovábbítás jogcíme: törvényi kötelezettség teljesítése
  • Az adatok törlésének határideje: a számla kiállítását követő 9 év
  • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: nincs mód az adatszolgáltatás megtagadására törvényi kötelezés folytán

  Jelentkezés álláshirdetésre

  • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
  • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet, tárgy és önéletrajz
  • Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által meghirdetett állásajánlatokra való jelentkezés
  • Az adatok törlésének határideje: az Adatkezelő egyoldalú megítélése szerint, amennyiben az üzenet olyan tartalommal bír, amely jogszabály alapján kötelezettséget keletkeztet az Adatkezelőre nézve, vagy ha úgy ítéli meg, hogy a későbbiekben az ő, vagy harmadik személyek jogainak érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges lehet, úgy 5 év után törli az adatokat, ellenkező esetben az üzenet beérkezését követő 30 napon belül
  • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: név és/vagy e-mail cím és/vagy önéletrajz hiányában az álláshirdetésre való jelentkezés meghiúsul, a tárgy és/vagy az üzenet hiánya, hiányossága esetén a sikeres kommunikáció meghiúsulása

  5.Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

  Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 3. pontban megadott elérhetőségeken.

  Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.

  A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

  A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

  • A rá vonatkozó személyes adatok;
  • az adatkezelés célja(i);
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
  • az adatok tárolásának időtartama;
  • a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
  • a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
  • a kezelt adatok forrása;
  • profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
  • a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

  A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.

  Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér.

  Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

  A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

  A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:

  • Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
  • az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
  • az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
  • a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
  • a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

  Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

  • Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
  • a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
  • közérdekből;
  • archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
  • jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

  Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

  • Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
  • az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
  • az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;

  Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:

  • Az érintett ehhez hozzájárul;
  • jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
  • más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
  • közérdek érvényesítéséhez szükséges.

  A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

  Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

  Automatizál döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:

  • az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
  • az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
  • alkalmazását jogszabály engedélyezi;
  • szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

  6.Kapcsolatfelvétel

  Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli. Ez alól kivételt képez az olyan közlés, amelynek tartalmát Adatkezelő jelentéktelennek ítéli meg, ezért 30 napon belül törli.

  7.Az adatok tárolásának módja, biztosítása

  Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi.

  Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

  • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
  • hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
  • az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
  • illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

  Az adatok védelme kiterjed különösen:

  • a jogosultalan hozzáférésre;
  • megváltoztatásra;
  • továbbításra;
  • törlésre;
  • nyilvánosságra hozatalra;
  • véletlen sérülésre;
  • véletlen megsemmisülésre;
  • illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.

  Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi). Ennek érdekében Adatkezelő kizárólag belső hálózatot tart fenn, külső (távoli asztali) hozzáférés nélkül. A biztonsági mentések is offline módon kerülnek rögzítésre és tárolásra, az Adatkezelő székhelyén.

  Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:

  • az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
  • csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
  • az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

  Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.

  Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

  8.Eljárási szabályok

  Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

  Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

  Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:

  • az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
  • a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
  • a kérelem túlzó.

  A (3) pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:

  • a kérelmet megtagadni;
  • a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

  Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként.

  Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

  Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra.

  Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

  • az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
  • az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

  9.Kártérítés

  Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.

  Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.

  Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

  10.Jogorvoslat

  Amennyiben kifogása, problémája van az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Dap Sec Kft.-hez (elérhetőség: 06205574860; ).

  Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

  Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: ; honlap: www.naih.hu.

  11.Hatósági együttműködés

  Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

  Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az (1) pont szerinti esetekben, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

  Kelt: Szombathely, 2020. október. 05.

  Széchenyi 2020
  A weboldal sütiket használ annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Bővebben