Kameraszabályzat

2022. máj. 23. 14:22:00
Adatkezelési tájékoztató a kamerás megfigyelő rendszer alkalmazásával összefüggő személyes adatok kezeléséről.

1. A Tájékoztató célja és hatálya

Jelen, elektronikus megfigyelőrendszer használatához kapcsolódó adatkezelésről szólóadatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a Szombathely Városi Vásárcsarnok (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által működtetett kamerarendszer használatának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

2. Irányadó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • A 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény 30. § (1) b pontja
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)

3. Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

Név: Szombathely Városi Vásárcsarnok
Székhely: 9700 Szombathely, Hunyadi út 5-7.
Adószám: 15421216-2-18
Telefonszám: +36 94 312 444
E-mail cím: info@szombathelyipiac.huinfo@szombathelyipiac.huinfo@szombathelyipiac.huinfo@szombathelyipiac.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dap Sec Kft.
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: info@dapsec.huinfo@dapsec.huinfo@dapsec.huinfo@dapsec.hu
Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 20 5574 860

4. Kamerák üzemeltetése, az adatfeldolgozó(k) adatai

(1) Üzemeltetői rendszer (kameraüzemeltetés): Az Adatkezelő által használt ingatlanban tartózkodók – így különösen az Adatkezelő munkatársainak, bérlőinek és ügyfeleinek – élet- és vagyonvédelme.

ADATFELDOLGOZÓK ADATAI:

SIBA- HUNGÁRIA Kft., távfelügyelet, karbantartás (székhely: 9700 Szombathely, Engels u. 29., cégjegyzékszám: 18-09-103004, adószám: 11319089-2-18, képviselő: Tóth Ibolya)

5. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

(1) Az Adatkezelő által végzett kamerahasználattal összefüggő adatkezelésekre az alábbiak szerint jogszabályi kötelezettség alapján, vagy jogos érdekből kerül sor.

(2) Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:
Biztonsági célú kamerarendszer
Az adatkezelés jogalapja: adatkezelő jogos érdeke
A kezelt személyes adatok köre: érintettek képmása
Az adatkezelés platformja: zárt láncú kamerarendszer
Az adatkezelés célja: az intézmény dolgozóinak és látogatóinak védelme, az erőszak és a rendzavarás megelőzése

Az adatok törlésének határideje: 72 óra, kivéve, ha felmerül az alapos gyanúja, hogy a felvételt szükséges lehet jogi igények érvényesítéséhez felhasználni: ebben az esetben a gyanú megalapozatlanságának bizonyításáig, vagy a jogérvényesítési eljárás jogerős lezárulásáig tárolásra kerül a felvétel.

(3) A kamerával megfigyelt területek
Adatkezelő 64 darab kamerát helyezett el az intézmény területén, amelyek a csatolt alaprajzon bejelölt helyeken találhatók.

Kamerák elhelyezkedése az alaprajzon

6. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

(1) Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról.

(2) Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.

(3) A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában megadja.

(4) Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

(5) A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

 • a. A rá vonatkozó személyes adatok;
 • b. az adatkezelés célja(i);
 • c. az érintett személyes adatok kategóriái;
 • d. azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
 • e. az adatok tárolásának időtartama;
 • f. a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • g. a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
 • h. a kezelt adatok forrása;
 • i. profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
 • j. a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

(6) A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintettnek betekintés engedhet akérelemnek megfelelő, általa kezelt felvételekbe.

(7) Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a rögzítéstől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje, vagyis a felvételeket zárolja. A zárolás iránti kérelem a kamerák által rögzített felvételekbe való betekintésre vagy felvételen látható eseményre vonatkozó tájékoztatáskérésre irányulhat. A kérelem teljesíthetőségéről annak beérkezésétől számított 2 (kettő) napon belül dönt az Adatkezelő, melyről az érintettet írásban értesíteni köteles.

(8) A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

(9) A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:

 • a. Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
 • b. az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
 • c. az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
 • d. a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
 • e. a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

(10) Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

 • a. Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
 • b. a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • c. közérdekből;
 • d. archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
 • e. jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

(11) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

 • a. Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
 • b. az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
 • c. az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;

(12) Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:

 • a. Az érintett ehhez hozzájárul;
 • b. jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 • c. más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 • d. közérdek érvényesítéséhez szükséges.

(13) Automatizál döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:

 • a. az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
 • b. az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
 • c. alkalmazását jogszabály engedélyezi;
 • d. szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

7. Kapcsolatfelvétel

(1) Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli. Ez alól kivételt képez az olyan közlés, amelynek tartalmát Adatkezelő jelentéktelennek ítéli meg, ezért 30 napon belül törli.

8. Az adatok tárolásának módja, biztosítása

(1) Adatkezelő az általa kezelt adatokat - zárt láncú kamerarendszerben, elektronikus formában – a székhelyén őrzi.

(2) Az (1) pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található. A biztonsági kamerákat a Victor kliens munkaállomásokon keresztül az üzemeltetővel szerződött biztonsági szolgálat kezeli, felügyeli.

(3) Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

 • a. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 • b. hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 • c. az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
 • d. illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

(4) Az adatok védelme kiterjed különösen:

 • a. a jogosultalan hozzáférésre;
 • b. megváltoztatásra;
 • c. továbbításra;
 • d. törlésre;
 • e. nyilvánosságra hozatalra;
 • f. véletlen sérülésre;
 • g. véletlen megsemmisülésre;
 • h. illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.

(5) Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

(6) Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:

 • a. az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
 • b. csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
 • c. az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

(7) Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.

(8) Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

9. Eljárási szabályok

(1) Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

(2) Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

(3) Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:

 • a. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
 • b. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 • c. a kérelem túlzó.

(4) A (3) pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:

 • a. a kérelmet megtagadni;
 • b. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

(5) Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

(6) Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra.

(7) Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

 • a. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
 • b. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

10. Kártérítés

(1) Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.

(2) Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.

(3) Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

11. Jogorvoslat

(1) Amennyiben kifogása, problémája van az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, Dap Sec Kft. (elérhetőség: 06205574860; info@dapsec.hu)

(2) Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

(3) Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11..; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

12. Hatósági együttműködés

(1) Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

(2) Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az (1) pont szerinti esetekben, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

Széchenyi 2020
A weboldal sütiket használ annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Bővebben