Szombathely Városi Vásárcsarnok házirendje

2020. dec. 6. 12:56:00

Szombathely Városi Vásárcsarnok Igazgatója a Vásárcsarnok házirendjéről az alábbi szabályzatot adja ki:

I. Általános rendelkezések

1. A házirend hatálya a Vásárcsarnokban árusítást, szolgáltatást végzőkre, a Vásárcsarnok dolgozóira, valamint a vásárlókra terjed ki.

2. Minden árusító jogosult a kijelölt árusítóhelyén kívül a számukra nyitva álló épületrészek, valamint a Vásárcsarnok tulajdonában álló épület berendezések, felszerelései tárgyak (különösen hulladékgyűjtők, kézikocsi) rendeltetésszerű használatára.

3. A Vásárcsarnokban árusítók, bérlők számára tilos olyan tevékenységet végezni az 1. pontban megjelölt, számukra is nyitva álló épületrészek használata során, amely zavarná a Vásárcsarnok rendeltetésszerű működését.

4. A Vásárcsarnok ügyeinek intézését a Szombathely Városi Vásárcsarnok vezetősége végzi.

5. A Házirend betartása az árusítók, bérlők, illetve a vásárlók, valamint minden olyan személy számára kötelező, akik a Vásárcsarnok területére belépnek.

6. A Vásárcsarnok területén az ott dolgozókon, árusítási és egyéb szolgáltatást végzőkön kívül más személyeknek csak vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevétele céljából szabad tartózkodni. A Vásárcsarnok bármelyik területe, berendezési tárgya nappali melegedés, illetve alvás céljára nem használható. A Vásárcsarnokot el kell hagyni minden olyan személynek, aki a közösségi együttélés szabályait sértő viselkedést tanúsít (alkoholos italt vagy kábítószert fogyaszt, másokra bántó kifejezéseket használ, másokat becsmérel, verekedésbe kezd, különösen, ha ezt bódító szerek vagy alkohol hatása alatt teszi).

7. A Vásárcsarnokba élő állatot behozni tilos!

8. A Vásárcsarnok területén

 • tilos kéregetni, koldulni, szemetelni, hangoskodni, a Házirendet megsérteni, az ott dolgozókat, vásárlókat zaklatni, zavarni, a munkavégzésüket akadályozni,
 • ételt és szeszes italt fogyasztani csak az arra kijelöl üzletekben, vendéglátó ipari egységekben, illetve azok előterében, az arra kijelölt helyeken, a higiénés előírások betartásával lehet,
 • ittas személyt szeszes itallal kiszolgálni tilos,
 • tilos a dohányzás.

9. A Házirendben leírtakat bármilyen formában megsértő, attól eltérő, vagy agresszív magatartást tanúsító személy(ek) a Vásárcsarnok területéről eltávolítható(k) a Vásárcsarnok által megbízott biztonsági személyzet közrehatásával, vagy akár rendőri intézkedés igénybevételével.

10. Az a személy (árus, vásárló, kereskedő), aki a Vásárcsarnok házirendjét nem tartja be, a vásárokról és a piacokról szóló rendelet alapján, valamint folytatólagosan súlyosan vét a házirendben foglaltak ellen, a Vásárcsarnok egész területéről időszakosan vagy véglegesen kitiltható az Igazgató határozata alapján.

II. Nyitva tartás

1. A Vásárcsarnok a következő nyitvatartási rendben üzemel:

Hétfő
zárva
Kedd
05:00 - 13:00
Szerda
05:00 - 13:00
Csütörtök
05:00 - 13:00
Péntek
05:00 - 13:00
Szombat
05:00 - 13:00
Vasárnap
05:00 - 12:00

2. Az üzletek nyitvatartási ideje ettől eltérhet. Az üzletek nyitva tartását a vásárlók számára jól látható helyen ki kell függeszteni.

3. A nyitvatartási idő lejárta után (zárás) 30 perccel minden árusítást végző köteles a csarnokot elhagyni.

4. A Vásárcsarnok nyitását, zárását az ügyeletes takarító és a biztonsági szolgálat végzi.

5. A nemzeti ünnepeken a Vásárcsarnok zárva van. Az egyéb nem üzemelő napokra (téli nyitvatartási rend szerinti hétfők) vonatkozó nyitvatartási rendet a Vásárcsarnok Igazgatója szabályozza egyedi esetekben.

6. A Vásárcsarnok takarékos üzemeltetéséért a takarító és biztonsági személyzet felelős(ek). A külső fény hatásának függvényében szabályozzák az épület világítását, szabályozzák az épület szellőztetését.

III. Az árusítás szabályai

1. Minden vállalkozó (kereskedő, iparos, vállalkozó, gazdálkodó szervezet, őstermelő stb.) a Vásárcsarnok területén, asztalról árusíthat. Árusítást csak a Vásárcsarnok asztalain lehet végezni. Nem használhatók árusításra a közlekedők, az üzletek előtti közlekedők, a szélfogók.

2. A Vásárcsarnokban kialakított üzletekben árusító kereskedők a használt üzletek üvegfelületei előtt árubemutató, reklám, díszítés céljára használhatnak fél méteres sávot egy méteres hosszban maximum, a mellette lévő üzlettől jól elkülönülve, a Tűzrendészeti Szabályzatnak megfelelő közlekedési sáv (1,5 m) szabadon hagyásával, a falon elhelyezett tűzvédelmi berendezések, jelzések láthatóságának, hozzáférhetőségének biztosításával.

3. Amennyiben az asztal mellett is tárolnak a bérlők termékeket, úgy pótdíj kerül felszámolásra, ha a mérete meghaladja a maximálisan engedélyezett Szélesség: 0,5 méter, Hosszúság: 1,0 méter, Magasság: 1,0 méter (kivéve bérelt iparcikk árusok).

4. Áru raktározására, tárolására, kereskedelmi tevékenységre a közös használatban álló épületrészek nem használhatók, csak külön engedély alapján.

5. Az asztalbérleti igényeket írásban – az árusítani kívánt áruk fajtájának (zöldség – gyümölcs, virág, iparcikk) az igényelt asztalok számának, és az igénybevétel várható idejének megjelölésével - a Vásárcsarnok vezetőségénél kell bejelenteni, a tervezett árusítási napot megelőző legalább 3 nappal, személyesen hétköznap 8 órától 14 óráig vagy postai úton. A Vásárcsarnok az igényeket, figyelemmel a vásárokról és piacokról szóló rendeletben, valamint e szabályzatban foglaltakra – a beérkezés sorrendjében teljesíti.

6. A bérelt hely használójának a szüneteltetést az intézménynél a szünetelés kezdetét megelőző hónap 15. napjáig be kell jelenteni.

7. A Vásárcsarnok I. számú épületében csak élelmiszer és virág árusítható. Kerti munkákhoz különböző termékek árusíthatók, a gazda üzletben.

8. Az I. számú épület első két sorában tojás, gomba, tej, tejtermék, előre nem csomagolt cukorka árusítható, egymástól megfelelően elkülönítve. E két sorban asztalbérleti lehetőség nincs. Az árusítási napi helyjegy ellenében végezhető. Az asztalokat érkezési sorrendben foglalhatják el az előzetesen bejelentkezett árusítani kívánók (kivéve a gomba árusítókat).

IV. Áruszállítás

1. A Vásárcsarnok kereskedői (árusítói, bérlői) és szállítói az árut a pavilonokba a feltöltő ajtókon keresztül szállíthatják be, az asztalokra pedig a közlekedő folyosókon, ajtókon keresztül.

Árufeltöltés 05-07 óra, valamint 12-14 óra közötti időszakban lehetséges.

2. Az áru ki- és beszállításakor be kell tartani a mindenkor hatályos higéniai szabályokat. A szállításkor (szállítással) nem akadályozhatják, és nem zavarhatják más beszállítók és vásárlók mozgását.

3. A közlekedő folyosók, illetve a közös helyiségek nem a rendeltetésének megfelelő használatát (amennyiben a felszólítást követő 30 percen belül nem kerül elhárításra az akadályozás, szabálytalanság) első esetben figyelmeztetéssel, minden további esetben időszakos, vagy végleges kitiltással szankcionálja a Vásárcsarnok Igazgatója. A Vásárcsarnok minden esetben írásban dokumentálja a felszólítás és az ismételt szabálysértés tényét, valamint az akadályról fényképfelvételt készít.

V. Reklámok elhelyezése

1. A Vásárcsarnok külső homlokzatán reklámot, napellenzőt, emblémát stb. felszerelni csak térítés ellenében és kizárólag az előírt hatósági engedélyek, valamint a Vásárcsarnok Igazgatójának hozzájárulása birtokában lehetséges.

2. A Vásárcsarnok belső területén (közlekedők, előterek, aljzat stb.) reklámot, illetve tárgyat (különösen bútort, virágtartót, szállító eszközt) kizárólag a közlekedés zavarása nélkül lehet elhelyezni.

3. A Vásárcsarnokban üzlettel nem rendelkezők reklámtáblát az igazgató engedélyével, térítés ellenében helyezhetnek el.

VI. Egyéb rendelkezések

1. Hulladékgyűjtés:

 • A Vásárcsarnokban a hulladék összegyűjtését és a hulladéktároló edények szállításhoz való előkészítését a takarítással megbízott személyzet végzi.
 • A kereskedőknek a tárolóedényekbe, tömörítő konténerekbe veszélyes hulladékot elhelyezni tilos!
 • Azoknak az üzletbérlőknek, akik az üzletben végzett tevékenységüknél fogva érintve vannak, egyéni zsírfogókat kell beépíteniük, illetve gondoskodniuk a használt zsír, olaj szakszerű tárolásáról, elszállításáról.

2. A Vásárcsarnok takarítását a Szombathely Városi Vásárcsarnok által foglalkoztatott személyek végzik. A takarítást csak zárás előtt fél órával szabad elkezdeni (kivéve higéniai, egészségügyi és balesetvédelmi ok miatti takarítás). Korábban lehet takarítani a mellékhelyiségekben, ahol a takarítók nem akadályozzák a vásárlók és a kereskedők mozgását.

A Vásárcsarnokban árusító összes személy távozás előtt a bérelt területeket az érkezéskori állapotban köteles hátra hagyni.

3. A tűzvédelemmel kapcsolatos teendőket a Vásárcsarnok Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza. A Tűzvédelmi Szabályzat betartása kötelező. Az üzleteknek külön, saját tűzvédelmi szabályzattal kell rendelkezni.

4. A Vásárcsarnokban bármilyen rendezvényt, gyűlést tartani csak a Vásárcsarnok Igazgatójának írásos engedélyével lehet.

5. A Vásárcsarnokban a kereskedők kötelesek betartani, alkalmazottaikkal betartatni:

 • A vásárok és piacok működéséről szóló jogszabályokat, helyi rendeleteket, különösen a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV. 15.) Korm. rendeletet,
 • Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/1995. (X. 26.) önkormányzati rendeletét a vásárok és piacok működéséről,
 • Tűzvédelmi Szabályzatot,
 • Házirendet,
 • A Vásárcsarnok Igazgatójának kihirdetett döntéseit.

Ezen házirend 2020. július 1. napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes.